بازدید از کارخانه نیلپر – معماری پدیا

مجموعه بازدیدهای حضوری دانشجویان در جهت ارتقا سطح کیفی آموزش های مدرسه معماری داخلی می باشد.
کانال تلگرام http://t.me/irarchitecturecenter
شماره همراه 09913913600
وب سایت رسمی مرکز معماری ایران www.iacenter.ir است

بازدید از کارخانه نیلپر”بازدید از کارخانه مبلمان سازی نیلپر همراه با اساتید مدرسه معماری داخلی“بازدید پست:
2


منبع: https://memaripedia.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%BE%D8%B1/