بیانیه ASLA به مناسبت ماه تاریخ زنان


“این یک فرصت فوق العاده برای ASLA و کل حرفه معماری منظر است تا در مورد اینکه زنان تا چه حد در مسیر برابری پیشرفت کرده اند، فکر کنند. اما زمان آن فرا رسیده است که با صراحت و صراحت در مورد اینکه چقدر هنوز باید پیش برویم فکر کنیم.

بر اساس بهترین داده های موجود، تنها حدود 27 درصد از معماران منظر دارای مجوز – و تنها حدود 30 درصد از اصول شرکتی – زن هستند.

در سال های اخیر پیشرفت هایی هم در حرفه و هم در نقش های رهبری در سازمان وجود داشته است. اما میلر اذعان دارد که کارهای بیشتری باید انجام شود.

میلر می گوید: «تغییر تصادفی نیست، بلکه عمدی است. ما باید با هم کار کنیم تا تغییر را در حرفه خود رشد دهیم.»
منبع: http://www.asla.org/NewsReleaseDetails.aspx?id=57156