جایگاه معمار داخلی در بازار کار حرفه ای معماری – معماری پدیا

نشست های ویژه مرکز معماری ایران در نمایشگاه تخصصی حوزه معماری ودکوراسیون داخلی
ABP EXPO
سخنرانان :
مهندس رضا مفاخر ، دکتر امیر رضا یعقوبیبازدید پست:
2


منبع: https://memaripedia.com/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/