جلسه اول تنظیم تاسیسات(ارشد آنلاین)-کد یک1402

این کلاس در تاریخ چهارشنبه 7تیر بصورت آنلاین با تدریس آقای هاشمی برگزار شد.که میتوانید فیلم کلاس را مشاهده کنید.

  • پارت1


منبع: https://memaripedia.com/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF-%DB%8C/