جلسه اول درک منظر(ارشد آنلاین)-کد یک1402

این کلاس در تاریخ دوشنبه 5تیر بصورت آنلاین با تدریس خانم یوسفی مقدم برگزار شد.میتوانید فیلم کلاس مشاهده کنید.


منبع: https://memaripedia.com/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF-%DB%8C%DA%A91402/