جلسه اول زبان تخصصی(ارشد آنلاین)-کد یک1402

این کلاس در تاریخ یکشنبه 4تیر بصورت آنلاین با تدریس آقای اصفهانی برگزار شد.که میتوانید فیلم کلاس را مشاهده کنید.


منبع: https://memaripedia.com/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF-%DB%8C%DA%A91402/