جلسه اول عناصر و جزئیات(ارشد آنلاین)-کد یک1402


منبع: https://memaripedia.com/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF/

این کلاس در تاریخ سه شنبه 6تیر بصورت آنلاین با تدریس خانم زکایی برگزار شد.که میتوانید فیلم کلاس را مشاهده کنید.