عصرانه – سخنران : رضا مفاخر


منبع: https://memaripedia.com/%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1/