ماه جهانی معماری منظر از اول آوریل آغاز می شود


در میدان – معماران منظر به ارزش‌های برتری، صداقت، تنوع، رهبری و سرپرستی در تمام جنبه‌های این حرفه اعتقاد دارند.

در کلاس -تخصص معماران منظر برای ادغام سیستم های ساخته شده و طبیعی در آینده ای پایدار اهمیت فزاینده ای دارد. ASLA متعهد است که دانشجویان در هر سنی، از هر زمینه‌ای را به معماری منظر بیاورد.

در تالارهای دولت – معماران منظر نه تنها برای آینده ما طراحی می کنند، بلکه از سیاست هایی حمایت می کنند که آینده را در سطوح محلی، ایالتی و فدرال ممکن می سازد.
منبع: http://www.asla.org/NewsReleaseDetails.aspx?id=55226