مصاحبه پادکست ICYMI: BlackLAN


منبع: http://www.asla.org/NewsReleaseDetails.aspx?id=57820

قسمت 6 از پادکست همه چیز به جز ساختمان گلن لارو اسمیت، ASLA، افکار خود را در مورد شبکه معماران منظره سیاه (BlackLAN) و مسائل جاری بی عدالتی نژادی در معماری منظر به اشتراک می گذارد.