معبد کندریه مهادف ( مجموعه آثار تاریخی خاجوراهو)


معبد کندریه مهادف ( مجموعه آثار تاریخی خاجوراهو) – تاریخ معماری جهانتجزیه و تحلیل وب

منبع: https://memaripedia.com/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE/