وبینار رایگان اسکیس

وبینار اهمیت اسکیس در کنکور تئوری.11 آذر 1399
آشنایی با نحوه تدریس اساتید و بررسی عناوین تدریسی در دوره اسکیس جامع صفر کیلومتری ها


منبع: https://memaripedia.com/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%B3/