ASLA از قانون جدید سبز برای مسکن عمومی حمایت می کند


انجمن معماران منظر آمریکا بیانیه زیر را در مورد معرفی قانون جدید سبز برای مسکن عمومی صادر کرد:

انجمن معماران منظر آمریکا (ASLA) خرسند است که اولین قانونی که به اصول اصلی قرارداد سبز سبز می پردازد، نشان دهنده این است که محیط ساخته شده نقش مهمی هم در کمک به بحران آب و هوا و هم با اقدام هدفمند دارد. به کاهش آن قانون نوین سبز برای مسکن عمومی همچنین منعکس کننده این واقعیت غم انگیز است که اثرات تغییرات آب و هوایی اغلب به طور نامتناسبی توسط جوامع محروم متحمل می شود و راه حل های آب و هوایی باید در تعهد به عدالت ریشه داشته باشند. ASLA از این گام اول در آنچه باید به یک رویکرد قانونی فوری و گسترده تبدیل شود که محیط های ساخته شده و طبیعی را در بر می گیرد و کاهش، انعطاف پذیری و پایداری را در هر جامعه تقویت می کند، استقبال می کند.
منبع: http://www.asla.org/NewsReleaseDetails.aspx?id=56566