ASLA با دستور اجرایی ترامپ مبنی بر ترجیح معماری کلاسیک در ساختمان‌های فدرال مخالف است


توری کارتر-کانین، مدیر عامل انجمن معماران منظر آمریکا، بیانیه زیر را در مورد فرمان اجرایی امضا شده توسط پرزیدنت ترامپ برای تحمیل دستورات طراحی بر معماری فدرال صادر کرد:

“فضاهای مدنی، چه ساختمان های فدرال، پارک ها یا بناهای ملی، باید ارزش های برابری، تنوع، و شمولیتی را که ما به عنوان یک ملت به آن می خواهیم، ​​منعکس کنند. طراحان این فضاها نباید توسط قانون فدرال موظف به پیروی از هر چیز خاصی باشند. انجمن معماران منظر آمریکا (ALSA) با فرمان اجرایی امضا شده توسط پرزیدنت ترامپ که معماری کلاسیک را ترجیح می دهد مخالف است و ما از دولت آینده می خواهیم که این فرمان را پس از تصدی مسئولیت لغو کند.”
منبع: http://www.asla.org/NewsReleaseDetails.aspx?id=58737